Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Om skolen > Reglement > Søknad om selvstendig studiearbeid

Søknad om selvstendig studiearbeid

Med selvstendig studiearbeid menes den delen av opplæringen der eleven(e) etter avtale med skolen arbeider med skoleoppgaver på egen hånd for å nå læreplanmålene.

Hensikt
Selvstendig studiearbeid skal alltid munne ut i produkter som kan evalueres eller kontrolleres. Det kan være rapporter, referater, skriftlig arbeid eller muntlig høring/framføring. Det kan også være del av et større arbeid.

Søk i god tid
Elever må søke via skjema til rektor minst 5 dager før planlagt fravær. Alle søknader behandles individuelt. I rektors vurdering vil årsak til fravær, elevens tidligere fravær, deltakelse i vurderingssituasjoner, fagets egenart og andre pedagogiske grunner ligge til grunn for vurderinga. 

Dersom rektor godkjenner søknaden har eleven selv ansvar for å kontakte alle faglærere som blir berørt av perioden det er innvilget selvstendig studiearbeid for og avtale arbeidsoppgaver som skal leveres til gitte tidsfrister. 

NB! Det er ikke mulig å få innvilget selvstendig studiearbeid på grunn av ferie eller kjøreopplæring.

For å søke du legge inn initialer til alle faglærere du skulle hatt i perioden det søkes studiearbeid for. Initialer finner du i din timeplan (Logg inn med FEIDE) 

Studieopplegget skal være basert på læreplanmål i fagene. Evalueringsform og leveringsfrister må eleven selv avtale med hver enkelt faglærer.

Dersom avtalt arbeid, innlevering, prøve mv. ikke er gjennomført, eller bare delvis gjennomført, kan hele eller deler av tiden føres som fravær. Den enkelte elev har selv ansvaret for å holde seg oppdatert med informasjon som er gitt på skolen under studiearbeidet (via itslearning). 

søknad om selvstendig studiearbeid
  1. Beskrivelse må være slik at rektor kan vurdere om det kan innvilges studiearbeid.
  2. Husk at du når søknad er godkjent skal kontakte hver enkelt faglærer og avtale arbeid i hvert fag.

Godkjente årsaker for selvstendig studiearbeid er det samme årsaker som godkjennes som fravær unntatt 10% fraværsregel og 10-dagersregelen

a. helse og velferdsgrunner ( helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring, velferdsgrunner kan være begravelse, bryllup m.m. )
b. arbeid som tillitsvalgt
c. politisk arbeid
d. hjelpearbeid
e. lovpålagt oppmøte
f. representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur (jf. § 3-47 femte ledd a til f)
g.  Elevar vil også kunne få unntatt fråvær på inntil to dagar til religiøse høgtider utanom Den norske kirke, jf. § 3-7 åttande ledd.

Fraværsreglement finner du her 

Dokument