Skolemiljø

Alle elever har rett på et skolemiljø som er godt og trygt.

Slik arbeider vi for å få det til: 

Systemarbeid: Makkerskap: VIP makkerskap, Fagmakker og Motivasjonsmakker
Ledelse tett på: Elever og ansatte
Møtepunkt: Kontaktlærermøter, klasselærerråd
Elevtjenestens aktive deltakelse i skolehverdagen
Bekymringsmeldeskjema - elever/ansatte

 

Innsatsteamet mot mobbing arbeider for at elevene skal ha trygge og gode skolemiljø.

Slik arbeider innsatsteamet til skolen:

Møter hver uke
Arbeider systematisk med resultatene av Elevundersøkelsen
Arbeider systematisk med enkeltsaker 9A
Foreldrenettverket

 

Også elever og foresatte har noe å si for skolemiljøet.

Slik kan du bidra:

- Gjennom Elevrådet
- I kontakttimene
- Dialog med kontakt- og faglærer
- Foreldremøter
- Foreldrekonferanse
- Foreldrenettverket

 

Alle ansatte på skolen har plikt til å følge med på skolemiljøet til elevene. Både elever, ansatte og foresatte skal si fra når de vet eller tror at en elev ikke har det trygt og godt.

Slik sier du fra:

- Bekymringsmeldeskjema
- Dialog med leder
- Kontakt med Elevtjenesten

 

Skolen må følge opp alle 

Slik følger vi opp:

- Egen lokal rutine ved mistanke om 9A
- Varsel om mulig §9A-sak mottas
- Varsel oversendes til Skolens Innsatsteam mot Mobbing (SIM)

1. Samtale med varslende part - få konkretisert hvem som er involvert og hva som konkret har hendt med bakgrunn i varsel
2. Informere involverte parter skriftlig; elever og foresatte
3. Kontradiksjon - samtale med involverte elever
4. Utarbeidelse av aktivitetsplan rundt varsel - legges frem for elev og foresatte i møte der rektor også er til stede
5. Oppfølgingssamtaler med varsler og involverte elever
6. Oppsummeringssamtale etter endt periode for Aktivitetsplan: Foresatte, elev, rektor og leder for Elevtjenesten

 

Snarveier