Reglement

 

Fraværet til en elev er regulert av flere forskrifter og presiseringer.

Fraværet kan vurderes ut fra tre utgangspunkt

 Elevers ansvar

  • Registrere eget fravær i SkoleArena i forkant av planlagt undervisning. Det er også viktig at elevene legger inn årsak til fraværet i feltet kommentar også ved udokumentert fravær. Merk at det vil bli gitt ordensanmerkning dersom fraværsmelding ikke er lagt inn på forhånd. 
  • Levere gyldig dokumentasjon for fravær til kontaktlærer. Dokumentasjonen skal leveres i forkant ved planlagt fravær og første dag etter fravær ved sykdom. Ved langvarig sykdom bør dokumentasjon leveres kontaktlærer under sykdomsperioden. Se eget dokument for hva som regnes som dokumentert fravær (ligger på skolens hjemmeside).
  • Følge med på eget fravær. Eleven må melde fra om eventuell feilføring til faglærer eller kontaktlærer innen 2 uker fra fraværsdato. 

Fraværsgrense

Fra og med skoleåret 2016-2017 har Kunnskapsdepartmentet vedtatt at det skal innføres en fraværsgrense på 10 %. Elever i videregående opplæring skal møte opp og delta aktivt i opplæringen og hensikten med fraværsgrensen er å motivere elevene til jevn innsats.

Hvis du har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Unntak fra 10% fraværgrense og krav til dokumentasjon finner du her

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10% og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent.

Vi oppfordrer til god dialog med kontaktlærer/skolen ved fravær.

Fraværsgrense og trafikkopplæring

Det er vedtatt at deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen. Det gjelder sikkerhetskurs på bane (4 timer) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø). Unntaket er tatt inn i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven §3-3. Det er kun gjort unntak fra de obligatorsiske delene av kjøreopplæringen som det er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen. Det er ikke gjort unntak fra teoretisk og praktisk førerprøve. 

Nytt fra høsten 2020: Midlertidig endring i fraværsreglementet

Bakgrunn: Elever som har fravær på grunn av helsen sin, skal slippe å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. I en periode vil det være mulig å få unntatt fravær som skyldes helsemessige årsaker fra fagfravær/fraværsgrensen ved bruk av egenmelding. Målet med endringen er at elever med symptom på luftvegsinfeksjon ikke skal presse seg til å gå på skolen. Endringen gjelder i første omgang til og med 31. oktober men kan bli forlenget grunnet covid-19.

Elever over 18 år

Elever som har fylt 18 år kan benytte egenmelding. Egenmeldingen registreres som fraværsmelding i skolearena.

Elever under 18 år

Elever som er yngre enn 18 år må ha en bekreftelse fra foresatte på at fraværet skyldes sykdom/helse.  

Bekreftelse kan gis på følgende måter:
  1. Foresatt registrerer egenmelding som fraværsmelding i skolearena. Dette krever at den foresatte har søkt om tilgang/foresattbruker på forhånd. Dette kan gjøres når som helst men må være på plass på det tidspunktet fraværsmelding skal legges inn.
  2. Eleven registrerer fraværsmelding i skolearena selv. Fravæsmeldingen må bekreftes av en foresatt enten med sms eller e-post til kontaktlærer.

Snarveier

Dokumenter