Skjema

De fleste skjema du vil trenge i skolehverdagen finner du her

Fristen for å søke om fagbytte er nå gått ut og skjemaet er stengt. 

Dersom du vurderer/ønsker å bytte fag må du først ha en samtale med faglærer i faget du ønsker å bytte fra og deretter ta en prat med enten en rådgiver eller assisterende rektor Lene Hoel 

 

Søknad om fritak i kroppsøving

Elever med særskilt årsak kan søke om fritak fra vurdering med karakter eller fritak fra opplæring i hele daget

 

A) Søknad om fritak fra vurdering med karakter.

Ved fritak fra vurdering med karakter, skal eleven fortsatt delta i opplæringen og få underveisvurdering/halvårsvurdering uten karakter. NB! I tillegg til attest fra lege/spesialist må det være med uttalelse fra faglærer om at tilretteleggingen som er utprøvd i faget ikke kan vurderes med karakter.

B) Søknad om fritak fra opplæring i hele faget.

NB! For å få fritak fra opplæring i faget, må det dokumenteres med legeerklæring at kroppsøving er til skade for eleven. Det må gå fram av legeerklæringen hvorfor deltagelse i opplæringen i kroppsøving vil være til skade for eleven, jfr. Opplæringsloven § 1-12, og at dette ikke kan løses ved å tilrettelegge opplæringen. 

Søknaden blir behandlet av avdelingsleder. Skolen har 3 ukers behandlingstid fra mottatt dokumentasjon (Eleven må levere dokumentasjon fra lege eller sakkyndig). Svaret vil bli sendt som et enkeltvedtak til folkeregistrert adresse. For elever under 18 vil foresatte motta kopi. Eleven skal møte til undervisning frem til søknaden er behanbdlet og eleven har fått skriftlig tilbakemelding

Søknad om fritak for vurdering i norsk skriftlig, sidemål

 

Med selvstendig studiearbeid menes den delen av opplæringen der eleven(e) etter avtale med skolen arbeider med skoleoppgaver på egen hånd for å nå læreplanmålene.

Hensikt
Selvstendig studiearbeid skal alltid munne ut i produkter som kan evalueres eller kontrolleres. Det kan være rapporter, referater, skriftlig arbeid eller muntlig høring/framføring. Det kan også være del av et større arbeid.

Søk i god tid
Elever må søke via skjema til rektor minst 5 dager før planlagt fravær. Alle søknader behandles individuelt. I rektors vurdering vil årsak til fravær, elevens tidligere fravær, deltakelse i vurderingssituasjoner, fagets egenart og andre pedagogiske grunner ligge til grunn for vurderinga. 

Dersom rektor godkjenner søknaden har eleven selv ansvar for å kontakte alle faglærere som blir berørt av perioden det er innvilget selvstendig studiearbeid for og avtale arbeidsoppgaver som skal leveres til gitte tidsfrister. 

NB! Det er ikke mulig å få innvilget selvstendig studiearbeid på grunn av ferie eller kjøreopplæring. Unntak for kjøreopplæring er sikkerhetskurs på bane og andre og tredje del av sikkerhetskurs på veg.

For å søke  du legge inn initialer til alle faglærere du skulle hatt i perioden det søkes studiearbeid for. Initialer finner du i din timeplan (Logg inn med FEIDE) 

Studieopplegget skal være basert på læreplanmål i fagene. Evalueringsform og leveringsfrister må eleven selv avtale med hver enkelt faglærer.

Dersom avtalt arbeid, innlevering, prøve mv. ikke er gjennomført, eller bare delvis gjennomført, kan hele eller deler av tiden føres som fravær. Den enkelte elev har selv ansvaret for å holde seg oppdatert med informasjon som er gitt på skolen under studiearbeidet (via itslearning). 

Søknad om selvstendig studiearbeid
hvis søknaden går over flere dager sett inn til-dato her

 

Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen

 

  

Dokumenter