Innlogging og informasjon

Som foreldre til elever på skolen vår, kan det være nyttig å ha tilgang til forskjellige digitale plattformer. 

 

Skolearena er et dokumentasjonssted for elevenes fravær og vurderinger i fag. Foresatte til elever under 18 år kan få tilgang til skolearena.

Dette er en del av fokuset skolen har på tett samarbeid mellom skole og hjem. For å få tilgang til skolearena må foresatte registrere seg på https://www.skolearena.no. Kontaktlæreren vil deretter godta søknaden og foresatte får tilsendt passord på e-post.

Som foresatt kan du også bruke Skolearena til å legge inn fraværsmelding på vegne av eleven.

Ta kontakt med Linn Mekvik dersom du trenger nytt passord eller har problemer med innlogging i skolearena (kontaktinfo nederst på siden) 

Fraværet til en elev er regulert av flere forskrifter og presiseringer 

Fraværet kan vurderes ut fra tre utgangspunkt

 Elevers ansvar

 • Registrere eget fravær i SkoleArena i forkant av planlagt undervisning. Det er også viktig at elevene legger inn årsak til fraværet i feltet kommentar også ved udokumentert fravær. Merk at det vil bli gitt ordensanmerkning dersom fraværsmelding ikke er lagt inn på forhånd. 
 • Levere gyldig dokumentasjon for fravær til kontaktlærer. Dokumentasjonen skal leveres i forkant ved planlagt fravær og første dag etter fravær ved sykdom. Ved langvarig sykdom bør dokumentasjon leveres kontaktlærer under sykdomsperioden. Se eget dokument for hva som regnes som dokumentert fravær (ligger på skolens hjemmeside).
 • Følge med på eget fravær. Eleven må melde fra om eventuell feilføring til faglærer eller kontaktlærer innen 2 uker fra fraværsdato. 

Fraværsgrense

Fra og med skoleåret 2016-2017 har Kunnskapsdepartmentet vedtatt at det skal innføres en fraværsgrense på 10 %. Elever i videregående opplæring skal møte opp og delta aktivt i opplæringen og hensikten med fraværsgrensen er å motivere elevene til jevn innsats.

Hvis du har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Unntak fra 10% fraværgrense og krav til dokumentasjon finner du her

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10% og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent.

Vi oppfordrer til god dialog med kontaktlærer/skolen ved fravær.

Nytt fra skoleåret 2019/2020 - Fraværsgrense og trafikkopplæring

Det er vedtatt at deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen. Det gjelder sikkerhetskurs på bane (4 timer) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø). Unntaket er tatt inn i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven §3-3. Det er kun gjort unntak fra de obligatorsiske delene av kjøreopplæringen som det er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen. Det er ikke gjort unntak fra teoretisk og praktisk førerprøve. Endringene trer i kraft fra 1. august 2019.

Nytt fra høsten 2020: Midlertidig endring i fraværsreglementet

Bakgrunn: Elever som har fravær på grunn av helsen sin, skal slippe å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. I en periode vil det være mulig å få unntatt fravær som skyldes helsemessige årsaker fra fagfravær/fraværsgrensen ved bruk av egenmelding. Målet med endringen er at elever med symptom på luftvegsinfeksjon ikke skal presse seg til å gå på skolen. Endringen gjelder i første omgang til og med 31. oktober men kan bli forlenget grunnet covid-19.

 Elever over 18 år

Elever som har fylt 18 år kan benytte egenmelding. Egenmeldingen registreres som fraværsmelding i skolearena.

Elever under 18 år

Elever som er yngre enn 18 år må ha en bekreftelse fra foresatte på at fraværet skyldes sykdom/helse.  

Bekreftelse kan gis på følgende måter:
 1. Foresatt registrerer egenmelding som fraværsmelding i skolearena. Dette krever at den foresatte har søkt om tilgang/foresattbruker på forhånd. Dette kan gjøres når som helst men må være på plass på det tidspunktet fraværsmelding skal legges inn.
 2. Eleven registrerer fraværsmelding i skolearena selv. Fravæsmeldingen må bekreftes av en foresatt enten med sms eller e-post til kontaktlærer.

Ved Atlanten videregående skole er det nulltoleranse mot mobbing. Alle elever skal oppleve et inkluderende læringsmiljø som fremmer trygghet, helse, trivsel og læring.

«Skolens psykososiale miljø» handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre på skolen. Det er ikke mulig å lage detaljerte regler og forventninger til all oppførsel, men alle elever har en individuell rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme, diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på skolen, plikter å sørge for at ikke en eneste elev blir utsatt for slike ord og handlinger

Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg. Både vold, rasistiske utsagn, diskriminering og utestenging kan være krenkelser som benyttes i mobbing gjentatte ganger og over tid, og går ut over elever som har vansker med å forsvare seg.

Elevundersøkelsen viser at nærmere 90 % av elevene trives godt eller svært godt ved skolen og at det er lite mobbing. Likevel er det viktig at vi følger med og gjør vårt ytterste til at ingen elever opplever mobbing i skolehverdagen.

Når mobbing oppstår, håndterer vi dette som det er beskrevet i regelverket. Like viktig som sanksjoner er det forebyggende arbeidet mot mobbing. Dette gjør vi bl.a. gjennom å skape et best mulig læringsmiljø. I prosjektplanen til “Bedre læringsmiljø” er følgende effektmål satt opp i forhold til dette:

 • Et godt læringsmiljø i klassene og på skolen
 • Holdningsendring blant lærere i forhold til å se elevene som hele mennesker
 • Elevene har respekt for hverandre, lærerne og de rammene som er i skolehverdagen
 • Et høyt læringstrykk i timene
 • Økt trivsel
 • Økt motivasjon for læring

Dokumenter

Kontakt