PP-tjenesten (PPT)

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste som omfatter Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla. PP-tjenesten samarbeider med elever, foreldre, skoler, opplæringsbedrifter og andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud. For kunne gjøre en best mulig utredning og vurdering av ungdoms behov, er PPT avhengig av et nært samarbeid med både den det gjelder og foresatte. PPT har taushetsplikt hva angår personlige opplysninger.

PP-tjenesten er kommunenes sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogiske tiltak. PPT kan gi råd og veiledning både til foreldre og skole om hva som kan være nyttige tiltak etter opplæringsloven. PPT kan også gi råd om at det iverksettes spesialundervisning. Selve vedtaket om at dette blir igangsatt og hvilket omfang det blir, blir gjort av rektor på skolen eller andre som er gitt vedtaksmyndighet i denne type saker. Dette vedtaket blir fattet på bakgrunn av PPTs sakkyndige vurdering og tilråding.

På Atlanten videregående skole er PPT representert av Oddbjørg Eikrem. I tillegg til de tjenestene som er nevnt over, kan hun også være en god samtalepartner og kan være en god veiviser videre i systemet.

Snarveier